Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemene Voorwaarden

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij FS Foamy gevestigd te Enschede, ingeschreven in het handelsregister, optreedt als verkoper van producten. Door totstandkoming van een vorm van bovenstaande overeenkomst, accepteert u uitdrukkelijk onze voorwaarden.

1.2 Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

 
Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 De in webshop of andere documentatie van opgenomen gegevens zoals prijzen, specificaties en afbeeldingen zijn aan wijziging onderhevig en binden FS Foamy niet, tenzij de gegevens uitdrukkelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen.


Artikel 3. Prijzen

3.1 De prijzen luiden in Euro, inclusief Nederlandse omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

3.2 De in de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud.

 
Artikel 4. Levertijd

4.1 FS Foamy zal echter redelijkerwijs het mogelijke doen om na betaling de levering op of binnen levertijd te realiseren.

 
Artikel 5. Aflevering, bezorging

5.1 Op verzoek van de klant kan FS Foamy de producten bezorgen op een door de klant aan te geven plaats binnen Nederland. Indien de klant de producten naar het buitenland wil versturen, worden hiervoor extra verzendkosten in rekening gebracht aan de klant.

5.2 FS Foamy brengt de kosten van bezorging afzonderlijk aan de klant in rekening, deze worden vermeld op de factuur voordat de betaling geschied.

5.3 Het risico van de producten gaat van FS Foamy over op de klant op het moment van aflevering.

5.4 Bij de bezorgkosten worden €2,50 meer in rekening gebracht in verband met het verpakkingsmaterialen.

5.5 Vorens het openen van een pakket altijd eerst kijken of de buitenzijde niet dusdanig beschadigd is dat de inhoud beschadigd zou zijn. Deze dan niet aannemen en retour zenden. Verzendkosten zijn geheel voor de klant.

 

Artikel 6. Betaling

6.1 Online betalen:
Op rekening: binnen 7 werkdagen na ontvangst van de factuur dient de betaling plaats te vinden. Na voldoening op de bankrekening van FS Foamy ontvangt de klant het product. De verzendkosten zijn afhankelijk van het formaat en gewicht. Betalingen via paypal worden 3.5% van de totaal prijs in rekening gebracht.

 

Artikel 7. Garantie

7.1 FS Foamy garandeert garantie op de geleverde producten overeenkomstig de fabrieks- cq. gedurende de op het garantiebewijs vermelde termijn.

7.2 Een beroep op garantie wordt slechts door FS Foamy in behandeling genomen indien de klant dit beroep bij FS Foamy indient binnen 14 dagen nadat hij de tekortkoming heeft geconstateerd of redelijkerwijs had behoren te constateren.

7.3 Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele door FS Foamy aan de klant gegeven aankoopbon c.q. factuur samen met het (indien aanwezig) bijbehorende, volledig ingevulde garantiebewijs of garantiecertificaat.

7.4 Ieder recht op garantie vervalt indien zonder toestemming van FS Foamy, door of namens de klant wijzigingen in of reparaties aan de geleverde producten zijn gebracht.

7.5 Er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van de geleverde producten, waaronder wordt begrepen het nalaten van voorgeschreven of normaal onderhoud.

7.6 Het geleverde product wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik.

7.7 De kosten voor wijziging in of reparaties aan de geleverde producten die zonder voorafgaande toestemming van FS Foamy of namens de klant zijn verricht, komen nimmer voor rekening van FS Foamy.

 
Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 FS Foamy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.


Artikel 9. Ontbinding

9.1 Indien de klant wil retourneren dient hij dat binnen 7 dagen na ontvangst te doen, mits ongebruikt en in originele en onbeschadigde verpakking. De kosten van het terugzenden van het artikel(en) zijn geheel voor rekening van de klant. Als de klant zich aan de voorgaande voorwaarden heeft gehouden, wordt de creditering door FS Foamy uitgevoerd.

9.2 FS Foamy behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product is geopend, gebruikt of door de klant zijn schuld is beschadigd.

9.3 Indien de klant een of enige van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt is zij van rechtswege in verzuim. Als dan heeft FS Foamy het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant, zonder dat FS Foamy tot enige schadevergoeding gehouden is.


Artikel 10. Geschillen

10.1 Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit vloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van FS Foamy. Indien FS Foamy zich op dit beding beroept zal hij de klant hiervan schriftelijk in kennis stellen.

10.2 De klant heeft het recht om, binnen een termijn van vijf (5) weken na verzending van de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in het vorige lid, voor de beslechting van een geschil te kiezen voor de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de woonplaats van de klant is gelegen. Indien de klant van dit recht gebruikt maakt, dient hij FS Foamy hiervan schriftelijk in kennis te stellen.


Artikel 11. Persoonsgegevens

11.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming van persoonsgegevens.


Artikel 12. Gesneden producten

12.1   De producten zijn grootendeels voorgesneden, dit houdt in dat er eventueel iets bijgewerkt moet worden.